اندونزی

INDONESIA

نام کشور: اندونزی
پایتخت: چاکارتا
واحد پول: روپیه
معنی نام کشور: جزیره هند

نشان ملی:

 

 
اسکناس 1 سن اندونزی
اسکناس 1 سن اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه 1959 اندونزی
اسکناس 10 روپیه 1959 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 10 سن اندونزی
اسکناس 10 سن اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 100 روپیه 1977 اندونزی
اسکناس 100 روپیه 1977 اندونزی

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 روپیه اندونزی
اسکناس 100 روپیه 1984 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 100 روپیه اندونزی
اسکناس 100 روپیه اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 1000 روپیه 1987 اندونزی
اسکناس 1000 روپیه 1987 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 1000 روپیه 1992 اندونزی
اسکناس 1000 روپیه 1992 اندونزی

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 روپیه اندونزی
اسکناس 1000 روپیه اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 10000 روپیه 1992 اندونزی
اسکناس 10000 روپیه 1992 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 10000 روپیه 1998 اندونزی
اسکناس 10000 روپیه 1998 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 10000 روپیه 2005 اندونزی
اسکناس 10000 روپیه 2005 اندونزی

فروخته شده
 
 
اسکناس 2.5 روپیه 1964 اندونزی
اسکناس 2.5 روپیه 1964 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 2000 روپیه 2009 اندونزی
اسکناس 2000 روپیه 2009 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 25 سن اندونزی
اسکناس 25 سن اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 5 سن اندونزی
اسکناس 5 سن اندونزی

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 روپیه 1988 اندونزی
اسکناس 500 روپیه 1988 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 500 روپیه 1992 اندونزی
اسکناس 500 روپیه 1992 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 5000 روپیه 1992 اندونزی
اسکناس 5000 روپیه 1992 اندونزی

فروخته شده
   
اسکناس 5000 روپیه 2001 اندونزی
اسکناس 5000 روپیه 2001 اندونزی

فروخته شده
 
 
اسکناس 50000 روپیه 2009 اندونزی
اسکناس 50000 روپیه 2009 اندونزی

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...