بنگلادش

 
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش (تک بانکی)

11,000 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش (جفت بانکی)

22,000 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 2000  بنگلادش (تک بانکی)
اسکناس 10 تاکا 2000 بنگلادش (تک بانکی)

9,000 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 2000  بنگلادش (جفت بانکی)
اسکناس 10 تاکا 2000 بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش (تک بانکی)

19,000 تومان

   
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 تاکا بنگلادش
اسکناس 20 تاکا بنگلادش (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 تاکا بنگلادش
اسکناس 20 تاکا بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 تاکا بنگلادش
اسکناس 5 تاکا بنگلادش (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 تاکا بنگلادش
اسکناس 5 تاکا بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...