بوتان

 
اسکناس 1 نگلوتروم بوتان
اسکناس 1 نگلوتروم بوتان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 نگلوتروم بوتان
اسکناس 1 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 نگلوتروم بوتان (تک بانکی)
اسکناس 20 نگلوتروم بوتان (تک بانکی)

45,000 تومان  35,000 تومان

   
اسکناس 20 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)
اسکناس 20 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 نگلوتروم 2011 بوتان (تک بانکی)
اسکناس 5 نگلوتروم 2011 بوتان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 نگلوتروم 2011 بوتان (جفت بانکی)
اسکناس 5 نگلوتروم 2011 بوتان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 نگلوتروم بوتان
اسکناس 5 نگلوتروم بوتان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 نگلوتروم بوتان
اسکناس 5 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 نگلوتروم بوتان (تک بانکی)
اسکناس 50 نگلوتروم بوتان (تک بانکی)

65,000 تومان

   
اسکناس 50 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)
اسکناس 50 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...