تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...