تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

52,000 تومان  35,000 تومان

   
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

23,000 تومان  16,000 تومان

   
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

46,000 تومان 

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

30,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

60,000 تومان 

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...