تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 1 روبل تاجیکستان
اسکناس 1 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 5 روبل تاجیکستان
اسکناس 5 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 10 روبل تاجیکستان
اسکناس 10 روبل تاجیکستان

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...