تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...