تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 10 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

 
 
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...