تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 20 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 100 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 200 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 500 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...