تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...