سری لانکا

نام کشور: سری لانکا
پایتخت: جایاواردناپوراکوته
واحد پول: روپیه
معنی نام کشور: جزیره باشکوه

نشان ملی:

 
اسکناس 10 روپیه 1975 سیلان (تک بانکی)
اسکناس 10 روپیه 1975 سیلان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه 1975 سیلان (جفت بانکی)
اسکناس 10 روپیه 1975 سیلان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه سریلانکا
اسکناس 10 روپیه سریلانکا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه سریلانکا
اسکناس 10 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 روپیه سریلانکا
اسکناس 100 روپیه 2005 سریلانکا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 روپیه سریلانکا
اسکناس 100 روپیه 2005 سریلانکا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 روپیه سریلانکا (تک بانکی)
اسکناس 100 روپیه سریلانکا (تک بانکی)

33,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 100 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)
اسکناس 100 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)

66,000 تومان  50,000 تومان

 
 
اسکناس 20 روپیه سریلانکا (تک بانکی)
اسکناس 20 روپیه 2006 سریلانکا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)
اسکناس 20 روپیه 2006 سریلانکا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 روپیه سریلانکا
اسکناس 20 روپیه سریلانکا (تک بانکی)

15,000 تومان  8,000 تومان

   
اسکناس 20 روپیه سریلانکا
اسکناس 20 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)

30,000 تومان  16,000 تومان

 
 
اسکناس 50 روپیه سریلانکا
اسکناس 50 روپیه 2004 سریلانکا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 روپیه سریلانکا
اسکناس 50 روپیه 2004 سریلانکا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 روپیه سریلانکا (تک بانکی)
اسکناس 50 روپیه سریلانکا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)
اسکناس 50 روپیه سریلانکا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...