سوریه

 
اسکناس 10 لیره سوریه (تک بانکی)
اسکناس 10 لیره سوریه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 10 لیره سوریه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 لیره سوریه (تک بانکی)
اسکناس 1000 لیره سوریه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 1000 لیره سوریه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 لیره سوریه
اسکناس 5 لیره سوریه (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 5 لیره سوریه (جفت بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 500 لیره سوریه
اسکناس 500 لیره سوریه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 500 لیره سوریه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...