سوریه

 
اسکناس 10 لیره سوریه
اسکناس 10 لیره سوریه

فروخته شده
   
اسکناس 1000 لیره سوریه
اسکناس 1000 لیره سوریه

فروخته شده
   
اسکناس 5 لیره سوریه
اسکناس 5 لیره سوریه

17,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 500 لیره سوریه
اسکناس 500 لیره سوریه

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...