سوریه

 
اسکناس 10 لیره سوریه (تک بانکی)
اسکناس 10 لیره سوریه (تک بانکی)

6,000 تومان

   
اسکناس 10 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 10 لیره سوریه (جفت بانکی)

12,000 تومان

   
اسکناس 5 لیره سوریه
اسکناس 5 لیره سوریه (تک بانکی)

5,000 تومان

   
اسکناس 5 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 5 لیره سوریه (جفت بانکی)

10,000 تومان

 
 
اسکناس 500 لیره سوریه
اسکناس 500 لیره سوریه (تک بانکی)

22,000 تومان

   
اسکناس 500 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 500 لیره سوریه (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...