سوریه

 
اسکناس 10 لیره سوریه (جفت بانکی)
اسکناس 10 لیره سوریه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 لیره سوریه
اسکناس 5 لیره سوریه (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...