عراق

 
اسکناس 1 دینار عراق
اسکناس 1 دینار عراق

فروخته شده
   
اسکناس 1000 دینار عراق
اسکناس 1000 دینار عراق

فروخته شده
   
اسکناس 25 دینار 1982 عراق
اسکناس 25 دینار 1982 عراق

34,000 تومان  17,000 تومان

   
اسکناس 25 دینار 1986 عراق
اسکناس 25 دینار 1986 عراق

فروخته شده
 
 
اسکناس 25 دینار 2001 عراق
اسکناس 25 دینار 2001 عراق

فروخته شده
   
اسکناس 250 دینار عراق
اسکناس 250 دینار عراق

17,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 5 دینار عراق
اسکناس 5 دینار عراق

17,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار عراق
اسکناس 50 دینار عراق

17,000 تومان  12,000 تومان

 
 
اسکناس 5000 دینار عراق
اسکناس 5000 دینار عراق

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...