فیلیپین

نام کشور: فیلیپین
پایتخت: مانیل
واحد پول: پزو
معنی نام کشور: سرزمین شاه فیلیپ

 
اسکناس 10 پزو فیلیپین
اسکناس 10 پزو فیلیپین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پزو فیلیپین
اسکناس 10 پزو فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 پزو فیلیپین
اسکناس 2 پزو فیلیپین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 پزو فیلیپین
اسکناس 2 پزو فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 پزو 1970 فیلیپین (تک بانکی)
اسکناس 20 پزو 1970 فیلیپین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو 1970 فیلیپین (جفت بانکی)
اسکناس 20 پزو 1970 فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو فیلیپین
اسکناس 20 پزو فیلیپین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو فیلیپین
اسکناس 20 پزو فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (تک بانکی)

120,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...