قرقیزستان

 
اسکناس 1 تیین قرقیزستان
اسکناس 1 تین قرقیزستان

فروخته شده
   
اسکناس 1 سوم قرقیزستان
اسکناس 1 سوم قرقیزستان

17,000 تومان  15,000 تومان

   
اسکناس 10 تین قرقیزستان
اسکناس 10 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سوم قرقیزستان
اسکناس 10 سوم قرقیزستان

34,000 تومان  24,000 تومان

 
 
اسکناس 20 سوم قرقیزستان
اسکناس 20 سوم قرقیزستان

فروخته شده
   
اسکناس 50 تین قرقیزستان
اسکناس 50 تین قرقیزستان

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...