قرقیزستان

 
اسکناس 1 تیین قرقیزستان
اسکناس 1 تین قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 تیین قرقیزستان
اسکناس 1 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 سوم قرقیزستان
اسکناس 1 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

15,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 1 سوم قرقیزستان
اسکناس 1 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

30,000 تومان  20,000 تومان

 
 
اسکناس 10 تین قرقیزستان
اسکناس 10 تین قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 تین قرقیزستان
اسکناس 10 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سوم قرقیزستان
اسکناس 10 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

20,000 تومان  15,000 تومان

   
اسکناس 10 سوم قرقیزستان
اسکناس 10 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

40,000 تومان  30,000 تومان

 
 
اسکناس 20 سوم قرقیزستان
اسکناس 20 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 سوم قرقیزستان
اسکناس 20 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 تین قرقیزستان
اسکناس 50 تین قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 تین قرقیزستان
اسکناس 50 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...