مالدیو

نام کشور: مالدیو
پایتخت: ماله
واحد پول: روفیا
معنی نام کشور: محل

نشان ملی:

 
اسکناس 10 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)
اسکناس 10 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)
اسکناس 10 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روفیا مالدیو
اسکناس 10 روفیا مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روفیا مالدیو
اسکناس 10 روفیا مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)
اسکناس 20 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)
اسکناس 20 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 روفیا مالدیو
اسکناس 5 روفیا مالدیو (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 5 روفیا مالدیو
اسکناس 5 روفیا مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)
اسکناس 50 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)
اسکناس 50 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)
اسکناس 500 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)
اسکناس 500 روفیا 2015 مالدیو (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...