مالدیو

نام کشور: مالدیو
پایتخت: ماله
واحد پول: روفیا
معنی نام کشور: محل

نشان ملی:

 
اسکناس 10 روفیا 2015 مالدیو
اسکناس 10 روفیا 2015 مالدیو

فروخته شده
   
اسکناس 10 روفیا مالدیو
اسکناس 10 روفیا مالدیو

فروخته شده
   
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو

فروخته شده
   
اسکناس 20 روفیا 2015 مالدیو
اسکناس 20 روفیا 2015 مالدیو

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 روفیا مالدیو
اسکناس 5 روفیا مالدیو

فروخته شده
   
اسکناس 50 روفیا 2015 مالدیو
اسکناس 50 روفیا 2015 مالدیو

فروخته شده
   
اسکناس 500 روفیا 2015 مالدیو
اسکناس 500 روفیا 2015 مالدیو

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...