میانمار

 
اسکناس 1 کیات 1990 میانمار (تک بانکی)
اسکناس 1 کیات 1990 میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 کیات 1990 میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 1 کیات 1990 میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 کیات میانمار
اسکناس 1 کیات میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 کیات میانمار
اسکناس 1 کیات میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 کیات میانمار
اسکناس 10 کیات میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 کیات میانمار
اسکناس 10 کیات میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 کیات میانمار (تک بانکی)
اسکناس 100 کیات میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 کیات میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 100 کیات میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 کیات میانمار
اسکناس 20 کیات میانمار (تک بانکی)

10,000 تومان  6,000 تومان

   
اسکناس 20 کیات میانمار
اسکناس 20 کیات میانمار (جفت بانکی)

20,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 200 کیات میانمار (تک بانکی)
اسکناس 200 کیات میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 کیات میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 200 کیات میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 کیات میانمار (تک بانکی)
اسکناس 5 کیات میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 کیات میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 5 کیات میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پیاس میانمار
اسکناس 50 پیاس میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پیاس میانمار
اسکناس 50 پیاس میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 کیات میانمار (تک بانکی)
اسکناس 50 کیات میانمار (تک بانکی)

15,000 تومان  8,000 تومان

   
اسکناس 50 کیات میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 50 کیات میانمار (جفت بانکی)

30,000 تومان  16,000 تومان

   
اسکناس 500 کیات 1995 میانمار (تک بانکی)
اسکناس 500 کیات 1995 میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 کیات 1995 میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 500 کیات 1995 میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 کیات 2004 میانمار (تک بانکی)
اسکناس 500 کیات 2004 میانمار (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 کیات 2004 میانمار (جفت بانکی)
اسکناس 500 کیات 2004 میانمار (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...