ویتنام

نام کشور: ویتنام
پایتخت: هانوی
واحد پول: دونگ
معنی نام کشور: پشت مرز جنوبی

نشان ملی:

 
اسکناس 100 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 100 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 دونگ ویتنام
اسکناس 1000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 10.000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 10000 دونگ 1993 ویتنام (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 10000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 200 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 200 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 20000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 دونگ ویتنام
اسکناس 500 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

16,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 5000 دونگ ویتنام
اسکناس 5000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 50000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

164,000 تومان  110,000 تومان

             
 
در حال بارگذاری...