ویتنام

نام کشور: ویتنام
پایتخت: هانوی
واحد پول: دونگ
معنی نام کشور: پشت مرز جنوبی

نشان ملی:

 
اسکناس 100 دونگ ویتنام
اسکناس 100 دونگ ویتنام

فروخته شده
   
اسکناس 1000 دونگ ویتنام
اسکناس 1000 دونگ ویتنام

فروخته شده
   
اسکناس 10.000 دونگ ویتنام
اسکناس 10000 دونگ 1993 ویتنام

فروخته شده
   
اسکناس 10000 دونگ ویتنام
اسکناس 10000 دونگ ویتنام

فروخته شده
 
 
اسکناس 200 دونگ ویتنام
اسکناس 200 دونگ ویتنام

فروخته شده
   
اسکناس 20000 دونگ ویتنام
اسکناس 20000 دونگ ویتنام

فروخته شده
   
اسکناس 500 دونگ ویتنام
اسکناس 500 دونگ ویتنام

فروخته شده
   
اسکناس 5000 دونگ ویتنام
اسکناس 5000 دونگ ویتنام

فروخته شده
 
 
اسکناس 50000 دونگ ویتنام
اسکناس 50000 دونگ ویتنام

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...