چین

 
اسکناس 1 جیائو چین
اسکناس 1 جیائو چین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 جیائو چین
اسکناس 1 جیائو چین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 فن 1953 چین
اسکناس 1 فن 1953 چین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 فن 1953 چین
اسکناس 1 فن 1953 چین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 جیائو چین
اسکناس 5 جیائو چین (تک بانکی)

15,000 تومان  8,000 تومان

   
اسکناس 5 جیائو چین
اسکناس 5 جیائو چین (جفت بانکی)

30,000 تومان  16,000 تومان

   
اسکناس 5 یوآن چین
اسکناس 5 یوآن چین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 یوآن چین
اسکناس 5 یوآن چین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...