کامبوج

 
اسکناس 100 ریئل 1972 معبد کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1972 معبد کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 1972 معبد کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1972 معبد کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 1972 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1972 کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 1972 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1972 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 ریئل 1973 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1973 کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 1973 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1973 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 1998 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1998 کامبوج (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 1998 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 1998 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 ریئل 2002 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 2002 کامبوج (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 100 ریئل 2002 کامبوج
اسکناس 100 ریئل 2002 کامبوج (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 100 ریئل کامبوج 2014 (تک بانکی)
اسکناس 100 ریئل کامبوج 2014 (تک بانکی)

10,000 تومان  6,000 تومان

   
اسکناس 100 ریئل کامبوج 2014 (جفت بانکی)
اسکناس 100 ریئل کامبوج 2014 (جفت بانکی)

20,000 تومان  12,000 تومان

 
 
اسکناس 1000 ریئل کامبوج 2007 (تک بانکی)
اسکناس 1000 ریئل 2007 کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 ریئل کامبوج 2007 (جفت بانکی)
اسکناس 1000 ریئل 2007 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 ریئل کامبوج
اسکناس 1000 ریئل کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 ریئل کامبوج
اسکناس 1000 ریئل کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 200 ریئل 1998 کامبوج
اسکناس 200 ریئل 1998 کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 ریئل 1998 کامبوج
اسکناس 200 ریئل 1998 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 ریئل 1972 کامبوج
اسکناس 50 ریئل 1972 کامبوج (تک بانکی)

30,000 تومان  22,000 تومان

   
اسکناس 50 ریئل 1972 کامبوج
اسکناس 50 ریئل 1972 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 ریئل 1979 کامبوج
اسکناس 50 ریئل 1979 کامبوج (تک بانکی)

45,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 50 ریئل 1979 کامبوج
اسکناس 50 ریئل 1979 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 ریئل 2002 کامبوج
اسکناس 50 ریئل 2002 کامبوج (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 ریئل 2002 کامبوج
اسکناس 50 ریئل 2002 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 ریئل 1974 کامبوج
اسکناس 500 ریئل 1974 کامبوج (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 500 ریئل 1974 کامبوج
اسکناس 500 ریئل 1974 کامبوج (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 ریئل 1996 کامبوج
اسکناس 500 ریئل 1996 کامبوج (تک بانکی)

23,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 500 ریئل 1996 کامبوج
اسکناس 500 ریئل 1996 کامبوج (جفت بانکی)

46,000 تومان  28,000 تومان

 
 
اسکناس 500 ریئل 2004 کامبوج
اسکناس 500 ریئل 2004 کامبوج (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 500 ریئل 2004 کامبوج
اسکناس 500 ریئل 2004 کامبوج (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 500 ریئل کامبوج 2014 (تک بانکی)
اسکناس 500 ریئل کامبوج 2014 (تک بانکی)

12,000 تومان  7,000 تومان

   
اسکناس 500 ریئل کامبوج 2014 (جفت بانکی)
اسکناس 500 ریئل کامبوج 2014 (جفت بانکی)

24,000 تومان  14,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...