کره شمالی

 
اسکناس 1 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 1 وون 1978 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 10 وون 1978 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 1998 کره شمالی
اسکناس 10 وون 1998 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 2002 کره شمالی
اسکناس 10 وون 2002 کره شمالی

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 100 وون 1978 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 100 وون 1992 کره شمالی
اسکناس 100 وون 1992 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 100 وون 2008 کره شمالی
اسکناس 100 وون 2008 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 1000 وون کره شمالی
اسکناس 1000 وون کره شمالی

فروخته شده
 
 
اسکناس 200 وون 2005 کره شمالی
اسکناس 200 وون 2005 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 200 وون 2008 کره شمالی
اسکناس 200 وون 2008 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 5 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 5 وون 1978 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 5 وون 1998 کره شمالی
اسکناس 5 وون 1998 کره شمالی

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 وون 2002 کره شمالی
اسکناس 5 وون 2002 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 5 چون 1988 کره شمالی
اسکناس 5 چون 1988 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 50 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 50 وون 1978 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 50 وون 1992 کره شمالی
اسکناس 50 وون 1992 کره شمالی

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 وون 2002 کره شمالی
اسکناس 50 وون 2002 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 50 وون یادبودی کره شمالی
اسکناس 50 وون یادبودی کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 500 وون 2007 کره شمالی
اسکناس 500 وون 2007 کره شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 5000 وون 2008 کره شمالی
اسکناس 5000 وون 2008 کره شمالی

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 وون کره شمالی
اسکناس 5000 وون کره شمالی

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...