کره شمالی

 
اسکناس 1 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 1 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 1 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 10 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 10 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 وون 1998 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 10 وون 1998 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 1998 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 10 وون 1998 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 2002 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 10 وون 2002 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 وون 2002 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 10 وون 2002 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 وون 1978 کره شمالی
اسکناس 100 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)

15,000 تومان  11,000 تومان

   
اسکناس 100 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 100 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)

30,000 تومان  22,000 تومان

   
اسکناس 100 وون 1992 کره شمالی
اسکناس 100 وون 1992 کره شمالی (تک بانکی)

20,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 100 وون 1992 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 100 وون 1992 کره شمالی (جفت بانکی)

40,000 تومان  20,000 تومان

 
 
اسکناس 100 وون 2008 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 100 وون 2008 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 وون 2008 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 100 وون 2008 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 وون کره شمالی
اسکناس 1000 وون کره شمالی (تک بانکی)

15,000 تومان  8,000 تومان

   
اسکناس 1000 وون کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 وون کره شمالی (جفت بانکی)

16,000 تومان

 
 
اسکناس 200 وون 2005 کره شمالی
اسکناس 200 وون 2005 کره شمالی (تک بانکی)

13,000 تومان  8,000 تومان

   
اسکناس 200 وون 2005 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 200 وون 2005 کره شمالی (جفت بانکی)

26,000 تومان  16,000 تومان

   
اسکناس 200 وون 2008 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 200 وون 2008 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 وون 2008 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 200 وون 2008 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 5 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 5 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 وون 1998 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 5 وون 1998 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 وون 1998 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 5 وون 1998 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 وون 2002 کره شمالی
اسکناس 5 وون 2002 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 وون 2002 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 5 وون 2002 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 چون 1988 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 5 چون 1988 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 چون 1988 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 5 چون 1988 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)
اسکناس 50 وون 1978 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 50 وون 1978 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 وون 1992 کره شمالی
اسکناس 50 وون 1992 کره شمالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 وون 1992 کره شمالی
اسکناس 50 وون 1992 کره شمالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...