افغانستان

Bandiera dell'Afghanistan   Afghanistan Insegne della Repubblica Moderna

Loading image ...

 
اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 10 افغانی افغانستان (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 10 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 10 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

 
 
اسکناس 1000 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 1000 افغانی افغانستان (تک بانکی)

15,000 تومان  5,000 تومان

   
اسکناس 1000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 1000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (تک بانکی)

50,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

100,000 تومان  28,000 تومان

 
 
اسکناس 2 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 2 افغانی افغانستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 2 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 5 افغانی افغانستان (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...