افغانستان

Bandiera dell'Afghanistan   Afghanistan Insegne della Repubblica Moderna

Loading image ...

اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-05

فروخته شده

  اسکناس 1 افغانی افغانستان روی اسکناس:  Seal پشت اسکناس: Blue Mosque, Mazar-e-Sharif  ... بیشتر 


اسکناس 1 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-06

فروخته شده

  اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی) روی اسکناس:  Seal پشت اسکناس: Blue Mosque, Mazar-e-Sharif... بیشتر 


اسکناس 10 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-11

15,000 تومان  9,000 تومان
موجود

  اسکناس 10 افغانی افغانستان روی اسکناس:   Mir Wais Khan Hotak mausoleum, Kandahar پشت اسکناس:... بیشتر 


اسکناس 10 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-12

30,000 تومان  18,000 تومان
موجود

اسکناس 10 افغانی افغانستان روی اسکناس:   Mir Wais Khan Hotak mausoleum, Kandahar پشت اسکناس:  ... بیشتر 


اسکناس 1000 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-01

15,000 تومان  5,000 تومان
موجود

اسکناس 1000 افغانی افغانستان روی اسکناس:  Mosque of Mazar-e-Sharif پشت اسکناس:  Royal Gardens and... بیشتر 


اسکناس 1000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-02

فروخته شده
30,000 تومان 

  اسکناس 1000 افغانی افغانستان روی اسکناس:  Mosque of Mazar-e-Sharif پشت اسکناس:  Royal Gardens and... بیشتر 


اسکناس 10000 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-03

50,000 تومان  14,000 تومان
موجود

  اسکناس 10.000 افغانی افغانستان روی اسکناس: Mosque of Herat پشت اسکناس:  Arch of Qila-e-Bost,... بیشتر 


اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-04

100,000 تومان  28,000 تومان
موجود

  اسکناس 10.000 افغانی افغانستان روی اسکناس: Mosque of Herat پشت اسکناس:  Arch of Qila-e-Bost,... بیشتر 


اسکناس 2 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-07

فروخته شده

اسکناس 2 افغانی افغانستان  روی اسکناس:  Seal پشت اسکناس: Royal Gardens and Victory Arch, Paghman... بیشتر 


اسکناس 2 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-08

فروخته شده

  اسکناس 2 افغانی افغانستان  روی اسکناس:  Seal پشت اسکناس: Royal Gardens and Victory Arch, Paghman... بیشتر 


اسکناس 5 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-09

15,000 تومان  8,000 تومان
موجود

  اسکناس 5 افغانی افغانستان روی اسکناس:  Seal پشت اسکناس:  Bala Hissar fortress... بیشتر 


اسکناس 5 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-10

فروخته شده

  اسکناس 5 افغانی افغانستان روی اسکناس:  Seal پشت اسکناس:  Bala Hissar fortress... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...