افغانستان

Bandiera dell'Afghanistan   Afghanistan Insegne della Repubblica Moderna

Loading image ...

  محصول کد محصول قیمت  
اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی) اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-05

فروخته شده
اسکناس 1 افغانی افغانستان (جفت بانکی) اسکناس 1 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-06

فروخته شده
اسکناس 10 افغانی افغانستان (تک بانکی) اسکناس 10 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-11

9,000 تومان
اسکناس 10 افغانی افغانستان (جفت بانکی) اسکناس 10 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-12

18,000 تومان
اسکناس 1000 افغانی افغانستان (تک بانکی) اسکناس 1000 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-01

5,000 تومان
اسکناس 1000 افغانی افغانستان (جفت بانکی) اسکناس 1000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-02

فروخته شده
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (تک بانکی) اسکناس 10000 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-03

14,000 تومان
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی) اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-04

28,000 تومان
اسکناس 2 افغانی افغانستان (تک بانکی) اسکناس 2 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-07

فروخته شده
اسکناس 2 افغانی افغانستان (جفت بانکی) اسکناس 2 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-08

فروخته شده
اسکناس 5 افغانی افغانستان (تک بانکی) اسکناس 5 افغانی افغانستان (تک بانکی)

کد کالا: افغانستان-09

8,000 تومان
اسکناس 5 افغانی افغانستان (جفت بانکی) اسکناس 5 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

کد کالا: افغانستان-10

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...