بحرین

 
اسکناس 1 دینار  بحرین (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار بحرین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار  بحرین (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار بحرین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار بحرین (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دینار بحرین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار بحرین (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دینار بحرین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1/2 دینار2006  بحرین (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دینار2006 بحرین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار2006  بحرین (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دینار2006 بحرین (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...