بنگلادش

 
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش

فروخته شده
   
اسکناس 10 تاکا 2000  بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 2000 بنگلادش

فروخته شده
   
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش

فروخته شده
   
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش

فروخته شده
   
اسکناس 20 تاکا بنگلادش
اسکناس 20 تاکا بنگلادش

فروخته شده
   
اسکناس 5 تاکا بنگلادش
اسکناس 5 تاکا بنگلادش

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...