تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

 
اسکناس 1 روبل تاجیکستان
اسکناس 1 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 10 روبل تاجیکستان
اسکناس 10 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان
اسکناس 10 سامانی تاجیکستان

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 روبل تاجیکستان
اسکناس 100 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان
اسکناس 1000 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 20 روبل تاجیکستان
اسکناس 20 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 200 روبل تاجیکستان
اسکناس 200 روبل تاجیکستان

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 روبل تاجیکستان
اسکناس 5 روبل تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان
اسکناس 5 سامانی تاجیکستان

فروخته شده
   
اسکناس 500 روبل تاجیکستان
اسکناس 500 روبل تاجیکستان

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...