فیلیپین

نام کشور: فیلیپین
پایتخت: مانیل
واحد پول: پزو
معنی نام کشور: سرزمین شاه فیلیپ

 
اسکناس 10 پزو فیلیپین
اسکناس 10 پزو فیلیپین

فروخته شده
   
اسکناس 2 پزو فیلیپین
اسکناس 2 پزو فیلیپین

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو 1970 فیلیپین
اسکناس 20 پزو 1970 فیلیپین

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو فیلیپین
اسکناس 20 پزو فیلیپین

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...