افغانستان

Bandiera dell'Afghanistan   Afghanistan Insegne della Repubblica Moderna

Loading image ...

 
اسکناس 1 افغانی افغانستان
اسکناس 1 افغانی افغانستان

فروخته شده
   
اسکناس 10 افغانی افغانستان
اسکناس 10 افغانی افغانستان

فروخته شده
   
اسکناس 1000 افغانی افغانستان
اسکناس 1000 افغانی افغانستان

فروخته شده
   
اسکناس 10000 افغانی افغانستان
اسکناس 10000 افغانی افغانستان

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 افغانی افغانستان
اسکناس 2 افغانی افغانستان

فروخته شده
   
اسکناس 5 افغانی افغانستان
اسکناس 5 افغانی افغانستان

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...