آمریکا

 
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 استرال آرژانتین (تک بانکی)
اسکناس 1 استرال آرژانتین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 استرال آرژانتین (جفت بانکی)
اسکناس 1 استرال آرژانتین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 دلار 1967 کانادا (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار 1967 کانادا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار 1967 کانادا (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار 1967 کانادا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار جزایر کایمن (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار 2006 جزایر کایمن (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار 2006 جزایر کایمن (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار 2006 جزایر کایمن (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس تک 1 دلار امریکا
اسکناس 1 دلار امریکا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس تک 1 دلار امریکا
اسکناس 1 دلار امریکا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار باهاما (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار باهاما (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار باهاما (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار باهاما (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 دلار ترینیداد و توباگو
اسکناس 1 دلار ترینیداد و توباگو (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 1 دلار ترینیداد و توباگو
اسکناس 1 دلار ترینیداد و توباگو (جفت بانکی)

30,000 تومان  24,000 تومان

   
اسکناس 1 دلار جزایر کایمن (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار جزایر کایمن (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار جزایر کایمن (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار جزایر کایمن (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 دلار کانادا (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار کانادا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار کانادا (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار کانادا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار گویان (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار گویان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار گویان (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار گویان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 لمپیرا هندوراس
اسکناس 1 لمپیرا هندوراس (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 1 لمپیرا هندوراس
اسکناس 1 لمپیرا هندوراس (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 1 پزو 1962 آرژانتین (تک بانکی)
اسکناس 1 پزو 1962 آرژانتین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پزو 1962 آرژانتین (جفت بانکی)
اسکناس 1 پزو 1962 آرژانتین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 پزو 1974 آرژانتین (تک بانکی)
اسکناس 1 پزو 1974 آرژانتین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پزو 1974 آرژانتین (جفت بانکی)
اسکناس 1 پزو 1974 آرژانتین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پزو 1984 آرژانتین (تک بانکی)
اسکناس 1 پزو 1984 آرژانتین (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 1 پزو 1984 آرژانتین (جفت بانکی)
اسکناس 1 پزو 1984 آرژانتین (جفت بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...