اروگوئه

نام کشور: اروگوئه
پایتخت: فونته ویدئو
واحد پول: پزو
معنی نام کشور: گرفته شده از نام رود اروگوئه

نشان ملی:

 
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 100 پزو 1967 اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 100 پزو 1967 اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 پزو اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 100 پزو اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 100 پزو اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 1000 پزو اروگوئه (تک بانکی)

90,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 1000 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 1000 پزو اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 پزو اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 20 پزو اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 20 پزو اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 پزو اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 200 پزو اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 200 پزو اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 1967 اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 1967 اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 2011 اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 2011 اروگوئه (تک بانکی)

60,000 تومان  45,000 تومان

   
اسکناس 50 پزو 2011 اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 2011 اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو اروگوئه
اسکناس 50 پزو اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...