اروگوئه

نام کشور: اروگوئه
پایتخت: فونته ویدئو
واحد پول: پزو
معنی نام کشور: گرفته شده از نام رود اروگوئه

نشان ملی:

 
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو اروگوئه
اسکناس 100 پزو 1967 اروگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو اروگوئه
اسکناس 100 پزو اروگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو اروگوئه
اسکناس 1000 پزو اروگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 پزو اروگوئه
اسکناس 20 پزو اروگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 200 پزو اروگوئه
اسکناس 200 پزو اروگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو اروگوئه
اسکناس 50 پزو 1967 اروگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 2011 اروگوئه
اسکناس 50 پزو 2011 اروگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو اروگوئه
اسکناس 50 پزو اروگوئه

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...