السالوادور

 
اسکناس 1 کولون السالوادور (تک بانکی)
اسکناس 1 کولون السالوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 کولون السالوادور (جفت بانکی)
اسکناس 1 کولون السالوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 کولون 1990 السالوادور (تک بانکی)
اسکناس 5 کولون 1990 السالوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 کولون 1990 السالوادور (جفت بانکی)5 کولون 1990 السالوادور (تک بانکی)
اسکناس 5 کولون 1990 السالوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 کولون السالوادور (تک بانکی)
اسکناس 5 کولون السالوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 کولون السالوادور (جفت بانکی)
اسکناس 5 کولون السالوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...