اکوادور

نام کشور: اکوادور
پایتخت: کیتو
واحد پول: دلار آمریکا
معنی نام کشور: خط استوا

نشان ملی:

 
اسکناس 10 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 10 سوکره اکوادور (تک بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 10 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 10 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 100 سوکره اکوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 100 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 ساکرس اکوادور
اسکناس 1000 ساکرس اکوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 ساکرس اکوادور
اسکناس 1000 ساکرس اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 10000 سوکره اکوادور (تک بانکی)

80,000 تومان  65,000 تومان

   
اسکناس 10000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 10000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 ساکرس اکوادور
اسکناس 20 ساکرس اکوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 ساکرس اکوادور
اسکناس 20 ساکرس اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20000 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 20000 سوکره اکوادور (تک بانکی)

90,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 20000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 20000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 5 سوکره اکوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 5 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 ساکرس اکوادور
اسکناس 500 ساکرس اکوادور (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 ساکرس اکوادور
اسکناس 500 ساکرس اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 5000 سوکره اکوادور (تک بانکی)

75,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 5000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 5000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

150,000 تومان  100,000 تومان

   
اسکناس 50000 سوکره اکوادور (تک بانکی)
اسکناس 50000 سوکره اکوادور (تک بانکی)

105,000 تومان  70,000 تومان

   
اسکناس 50000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)
اسکناس 50000 سوکره اکوادور (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...