اکوادور

نام کشور: اکوادور
پایتخت: کیتو
واحد پول: دلار آمریکا
معنی نام کشور: خط استوا

نشان ملی:

 
اسکناس 10 سوکره اکوادور
اسکناس 10 سوکره اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 100 سوکره اکوادور
اسکناس 100 سوکره اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 1000 ساکرس اکوادور
اسکناس 1000 ساکرس اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 10000 سوکره اکوادور
اسکناس 10000 سوکره اکوادور

110,000 تومان 

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 ساکرس اکوادور
اسکناس 20 ساکرس اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 20000 سوکره اکوادور
اسکناس 20000 سوکره اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 5 سوکره اکوادور
اسکناس 5 سوکره اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 500 ساکرس اکوادور
اسکناس 500 ساکرس اکوادور

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 سوکره اکوادور
اسکناس 5000 سوکره اکوادور

فروخته شده
   
اسکناس 50000 سوکره اکوادور
اسکناس 50000 سوکره اکوادور

155,000 تومان 

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...