برزیل

 
اسکناس 1 کروزیرو برزیل
اسکناس 1 کروزیرو برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 100 کروزیرو 1987 برزیل
اسکناس 100 کروزادو 1987 برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 100 کروزیرو 1990 برزیل
اسکناس 100 کروزیرو 1990 برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 100 کروزیرو برزیل
اسکناس 100 کروزیرو برزیل

35,000 تومان

 
 
اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل
اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 1000 کروزیرو برزیل
اسکناس 1000 کروزیرو برزیل

60,000 تومان

   
اسکناس 10000 کروزیرو برزیل
اسکناس 10000 کروزیرو برزیل

95,000 تومان

   
اسکناس 200 کروزیرو 1990 برزیل
اسکناس 200 کروزیرو 1990 برزیل

فروخته شده
 
 
اسکناس 200 کروزیرو برزیل
اسکناس 200 کروزیرو برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 5 کروزیرو برزیل
اسکناس 5 کروزیرو برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 50 کروزادو سورشارژ برزیل
اسکناس 50 کروزادو سورشارژ برزیل

32,000 تومان

   
اسکناس 50 کروزیرو برزیل
اسکناس 50 کروزیرو برزیل

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 کروزیرو سورشارژ 5 برزیل
اسکناس 50 کروزیرو سورشارژ 5 برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 500 کروزیرو برزیل
اسکناس 500 کروزادو برزیل

32,000 تومان

   
اسکناس 500 کروزادو سورشارژ برزیل
اسکناس 500 کروزادو سورشارژ برزیل

فروخته شده
   
اسکناس 5000 کروزیرو برزیل
اسکناس 5000 کروزیرو برزیل

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...