بولیوی

 
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 10 بولیوار بولیوی
اسکناس 10 بولیوار بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 10 پزو بولیوی
اسکناس 10 پزو بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 100 بولیوار بولیوی
اسکناس 100 بولیوار بولیوی

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 پزو بولیوی
اسکناس 1000 پزو بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 10000 پزو بولیوی
اسکناس 10000 پزو بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 20 بولیوار 1945 بولیوی
اسکناس 20 بولیوار 1945 بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 20 بولیوار بولیوی
اسکناس 20 بولیوار بولیوی

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 بولیوار بولیوی
اسکناس 5 بولیوار بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 50 بولیوار بولیوی
اسکناس 50 بولیوار بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 5000 پزو بولیوی
اسکناس 5000 پزو بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 50000 پزو بولیوی
اسکناس 50000 پزو بولیوی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...