بولیوی

 
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 بولیوار بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 10 بولیوار بولیوی (تک بانکی)

60,000 تومان  45,000 تومان

   
اسکناس 10 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 10 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 پزو بولیوی
اسکناس 10 پزو بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پزو بولیوی (جفت  بانکی)
اسکناس 10 پزو بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 بولیوار بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 100 بولیوار بولیوی (تک بانکی)

80,000 تومان  55,000 تومان

   
اسکناس 100 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 100 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 پزو بولیوی
اسکناس 1000 پزو بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 پزو بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 پزو بولیوی
اسکناس 10000 پزو بولیوی (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 10000 پزو بولیوی
اسکناس 10000 پزو بولیوی (جفت بانکی)

40,000 تومان

 
 
اسکناس 20 بولیوار 1945 بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 20 بولیوار 1945 بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 بولیوار 1945 بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 20 بولیوار 1945 بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 بولیوار بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 20 بولیوار بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 20 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 بولیوار بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 5 بولیوار بولیوی (تک بانکی)

120,000 تومان  70,000 تومان

   
اسکناس 5 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 5 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 بولیوار بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 50 بولیوار بولیوی (تک بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 50 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 50 بولیوار بولیوی (جفت بانکی)

60,000 تومان  48,000 تومان

 
 
اسکناس 5000 پزو بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 5000 پزو بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 پزو بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 5000 پزو بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50000 پزو بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 50000 پزو بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50000 پزو بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 50000 پزو بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...