شیلی

 
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 اسکودو 1962 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1/2 اسکودو 1962 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 اسکودو 1962 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 اسکودو 1962 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 اسکودو 1967 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 10 اسکودو 1967 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 اسکودو 1967 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 10 اسکودو 1967 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو 1960 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 100 پزو 1960 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو 1960 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 100 پزو 1960 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 اسکودو 1967 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1000 اسکودو 1967 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 اسکودو 1967 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 اسکودو 1967 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو 2008 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1000 پزو 2008 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو 2008 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 پزو 2008 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 پزو شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1000 پزو شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 پزو شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو 2007 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 2000 پزو 2007 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو 2007 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 2000 پزو 2007 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2000 پزو شیلی (تک بانکی)
اسکناس 2000 پزو شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 2000 پزو شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 اسکودو 1962 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 50 اسکودو 1962 شیلی (تک بانکی)

35,000 تومان

   
اسکناس 50 اسکودو 1962 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 50 اسکودو 1962 شیلی (جفت بانکی)

70,000 تومان

 
 
اسکناس 50 پزو 1960 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 1960 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1960 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 1960 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1981 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 1981 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1981 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 1981 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 پزو 2000 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 500 پزو 2000 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 پزو 2000 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 500 پزو 2000 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 اسکودو 1967 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 5000 اسکودو 1967 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 اسکودو 1967 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 5000 اسکودو 1967 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...