مکزیک

نام کشور: مکزیک
پایتخت: مکزیکوسیتی
واحد پول: پزو مکزیک

نشان ملی:

 
اسکناس 1 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 1 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 1 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 10 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 10 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 100 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 100 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 1000 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 1000 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 20 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 20 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 2000 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 2000 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 پزو 1971 مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 5 پزو 1971 مکزیک (تک بانکی)

38,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5 پزو 1971 مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 5 پزو 1971 مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1972 مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 1972 مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1972 مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 1972 مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو مکزیک
اسکناس 50 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو مکزیک
اسکناس 50 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 پزو مکزیک (تک بانکی)
اسکناس 500 پزو مکزیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 پزو مکزیک (جفت بانکی)
اسکناس 500 پزو مکزیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...