نیکاراگوئه

 
اسکناس 1 کوردوبا 1995 نیکاراگوئه
اسکناس 1 کوردوبا 1995 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 1 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 1 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 1/2 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 10 کوردوبا 1979 نیکاراگوئه
اسکناس 10 کوردوبا 1979 نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 کوردوبا 2002 نیکاراگوئه
اسکناس 10 کوردوبا 2002 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 10 کوردوبا 2014 نیکاراگوئه
اسکناس 10 کوردوبا 2014 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 10 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 10 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 10 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 10 کوردوبا پلیمر نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 100 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 1000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه
اسکناس 1000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 100000 کوردوبا 1987 نیکاراگوئه
اسکناس 100000 کوردوبا 1987 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 2 کوردوبا 1972 نیکاراگوئه
اسکناس 2 کوردوبا 1972 نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 کوردوبا 1979 نیکاراگوئه
اسکناس 20 کوردوبا 1979 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 20 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه
اسکناس 20 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 20 کوردوبا 2008 نیکاراگوئه
اسکناس 20 کوردوبا 2008 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 20 کوردوبا 2014 نیکاراگوئه
اسکناس 20 کوردوبا 2014 نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 20 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 20000 کوردوبا 1987 نیکاراگوئه
اسکناس 20000 کوردوبا 1987 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 200000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه
اسکناس 200000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 25 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 25 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 کوردوبا 1972 نیکاراگوئه
اسکناس 5 کوردوبا 1972 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 5 کوردوبا 1991نیکاراگوئه
اسکناس 5 کوردوبا 1991نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 5 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 5 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 50 کوردوبا 1984 نیکاراگوئه
اسکناس 50 کوردوبا 1984 نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 کوردوبا 2009 نیکاراگوئه
اسکناس 50 کوردوبا 2009 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 50 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 50 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 50 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 50 کوردوبا پلیمر نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 500 کوردوبا نیکاراگوئه
اسکناس 500 کوردوبا نیکاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه
اسکناس 5000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 500000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه
اسکناس 500000 کوردوبا 1985 نیکاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 500000 کوردوبا 1987 نیکاراگوئه
اسکناس 500000 کوردوبا 1987 نیکاراگوئه

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...