هائیتی

 
اسکناس 1 گورد 1993 هائیتی
اسکناس 1 گورد 1993 هائیتی (تک بانکی)

50,000 تومان  25,000 تومان

   
اسکناس 1 گورد 1993 هائیتی
اسکناس 1 گورد 1993 هائیتی (جفت بانکی)

100,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 10 گورد 2000 هائیتی (تک بانکی)
اسکناس 10 گورد 2000 هائیتی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 گورد 2000 هائیتی (جفت بانکی)
اسکناس 10 گورد 2000 هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 گورد هائیتی
اسکناس 10 گورد هائیتی (تک بانکی)

15,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 10 گورد هائیتی
اسکناس 10 گورد هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 گورد 2000 هائیتی
اسکناس 100 گورد 2000 هائیتی (تک بانکی)

200,000 تومان  90,000 تومان

   
اسکناس 100 گورد 2000 هائیتی (جفت بانکی)
اسکناس 100 گورد 2000 هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 گورد 2004 هائیتی
اسکناس 100 گورد 2004 هائیتی (تک بانکی)

75,000 تومان  55,000 تومان

   
اسکناس 100 گورد 2004 هائیتی (جفت بانکی)
اسکناس 100 گورد 2004 هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 گورد 2001 هائیتی
اسکناس 20 گورد 2001 هائیتی (تک بانکی)

30,000 تومان  25,000 تومان

   
اسکناس 20 گورد 2001 هائیتی
اسکناس 20 گورد 2001 هائیتی (جفت بانکی)

60,000 تومان  50,000 تومان

 
 
اسکناس 25 گورد هائیتی
اسکناس 25 گورد هائیتی (تک بانکی)

35,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 25 گورد هائیتی (جفت بانکی)
اسکناس 25 گورد هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 گورد 2003 هائیتی
اسکناس 50 گورد 2003 هائیتی (تک بانکی)

150,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 50 گورد 2003 هائیتی (جفت بانکی)
اسکناس 50 گورد 2003 هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 گورد 2004 هائیتی
اسکناس 50 گورد 2004 هائیتی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 گورد 2004 هائیتی (جفت بانکی)
اسکناس 50 گورد 2004 هائیتی (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...