ونزوئلا

اسکناسهای ونزوئلا

 
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)

53,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)

23,000 تومان  17,000 تومان

   
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)

46,000 تومان  34,000 تومان

 
 
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا (تک بانکی)
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا (جفت بانکی)
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا (تک بانکی)

53,000 تومان  38,000 تومان

   
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 بولیوار 1989 بولیوی
اسکناس 5 بولیوار 1989 ونزوئلا (تک بانکی)

27,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 5 بولیوار 1989 بولیوی
اسکناس 5 بولیوار 1989 ونزوئلا (جفت بانکی)

54,000 تومان  36,000 تومان

   
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا (جفت بانکی)

30,000 تومان  24,000 تومان

 
 
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا (تک بانکی)

53,000 تومان  28,000 تومان

   
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا (جفت بانکی)

106,000 تومان  56,000 تومان

   
ست اسکناسهای ونزوئلا (تک بانکی)
ست اسکناسهای ونزوئلا (تک بانکی)

فروخته شده
   
ست اسکناسهای ونزوئلا (جفت بانکی)
ست اسکناسهای ونزوئلا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...