ونزوئلا

اسکناسهای ونزوئلا

 
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا

فروخته شده
 
 
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 5 بولیوار 1989 بولیوی
اسکناس 5 بولیوار 1989 ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...