پاراگوئه

نام کشور: پاراگوئه
پایتخت: آسونسیون
واحد پول: گوارانی
معنی نام کشور: برگرفته از نام رود پاراگوئه

نشان ملی:

 
اسکناس 1 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 1 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 1 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 10 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

60,000 تومان  44,000 تومان

   
اسکناس 10 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 10 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

120,000 تومان  88,000 تومان

 
 
اسکناس 100 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 100 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 100 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 گورانی 2002 پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 1000 گورانی 2002 پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 گورانی 2002 پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 1000 گورانی 2002 پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 1000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 1000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 10000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 10000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2000 گورانی پلیمر پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 2000 گورانی پلیمر پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 گورانی پلیمر پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 2000 گورانی پلیمر پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 20000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 20000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 5 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

32,000 تومان  28,000 تومان

   
اسکناس 5 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 5 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

64,000 تومان  56,000 تومان

   
اسکناس 50 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 50 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 50 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 5000 گورانی پاراگوئه (تک بانکی)

40,000 تومان  30,000 تومان

   
اسکناس 5000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 5000 گورانی پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 گورانی پلیمر پاراگوئه (تک بانکی)
اسکناس 5000 گورانی پلیمر پاراگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 گورانی پلیمر پاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 5000 گورانی پلیمر پاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...