گویان

 
اسکناس 1 دلار گویان (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار گویان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار گویان (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار گویان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار گویان (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار گویان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار گویان (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار گویان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 دلار گویان (تک بانکی)
اسکناس 100 دلار گویان (تک بانکی)

220,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 100 دلار گویان (جفت بانکی)
اسکناس 100 دلار گویان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 دلار گویان
اسکناس 20 دلار گویان (تک بانکی)

14,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 20 دلار گویان
اسکناس 20 دلار گویان (جفت بانکی)

28,000 تومان  20,000 تومان

 
 
اسکناس 50 دلار گویان (تک بانکی)
اسکناس 50 دلار گویان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دلار گویان (جفت بانکی)
اسکناس 50 دلار گویان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 دلار گویان (تک بانکی)
اسکناس 500 دلار گویان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 دلار گویان (جفت بانکی)
اسکناس 500 دلار گویان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...