ونزوئلا

اسکناسهای ونزوئلا

 
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 10 بولیوار ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 1000 بولیوار ونزوئلا

55,000 تومان  40,000 تومان

   
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا
اسکناس 2 بولیوار 2012 ونزوئلا

17,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 20 بولیوار ونزوئلا

32,000 تومان  27,000 تومان

 
 
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا
اسکناس 2000 بولیوار 1998 ونزوئلا

فروخته شده
   
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا
اسکناس 2000 بولیوار ونزوئلا

80,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 5 بولیوار 1989 بولیوی
اسکناس 5 بولیوار 1989 ونزوئلا

29,000 تومان  25,000 تومان

   
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا
اسکناس 5 بولیوار 2011 ونزوئلا

17,000 تومان

 
 
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا
اسکناس 50 بولیوار 1995 ونزوئلا

60,000 تومان  48,000 تومان

             
 
در حال بارگذاری...