پاراگوئه

نام کشور: پاراگوئه
پایتخت: آسونسیون
واحد پول: گوارانی
معنی نام کشور: برگرفته از نام رود پاراگوئه

نشان ملی:

 
اسکناس 1 گورانی پاراگوئه
اسکناس 1 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 10 گورانی پاراگوئه
اسکناس 10 گورانی پاراگوئه

70,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 100 گورانی پاراگوئه
اسکناس 100 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 1000 گورانی 2002 پاراگوئه
اسکناس 1000 گورانی 2002 پاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 گورانی پاراگوئه
اسکناس 1000 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 10000 گورانی پاراگوئه
اسکناس 10000 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 2000 گورانی پلیمر پاراگوئه
اسکناس 2000 گورانی پلیمر پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 20000 گورانی پاراگوئه
اسکناس 20000 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 گورانی پاراگوئه
اسکناس 5 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 50 گورانی پاراگوئه
اسکناس 50 گورانی پاراگوئه

فروخته شده
   
اسکناس 5000 گورانی پاراگوئه
اسکناس 5000 گورانی پاراگوئه

43,000 تومان  40,000 تومان

   
اسکناس 5000 گورانی پلیمر پاراگوئه
اسکناس 5000 گورانی پلیمر پاراگوئه

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...