آلمان شرقی

 
اسکناس 100 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)
اسکناس 100 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)
اسکناس 200 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)
اسکناس 50 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...