آذربایجان

نام کشور: آذربایجان
پایتخت: باکو
واحد پول: منات
معنی نام کشور: نگهبان آتش

نشان ملی: 

 
اسکناس 500 منات آذربایجان
اسکناس 500 منات آذربایجان

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...