اوکراین

 
اسکناس 1 گریونا 1995 اوکراین (تک بانکی)
اسکناس 1 گریونا 1995 اوکراین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 گریونا 1995 اوکراین (جفت بانکی)
اسکناس 1 گریونا 1995 اوکراین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 گریونا 2004 اوکراین (تک بانکی)
اسکناس 1 گریونا 2004 اوکراین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 گریونا 2004 اوکراین (جفت بانکی)
اسکناس 1 گریونا 2004 اوکراین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 گریونا اوکراین
اسکناس 1 گریونا اوکراین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 گریونا اوکراین
اسکناس 1 گریونا اوکراین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 گریونا اوکراین (تک بانکی)
اسکناس 10 گریونا اوکراین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 گریونا اوکراین (جفت بانکی)
اسکناس 10 گریونا اوکراین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 گریونا اوکراین (تک بانکی)
اسکناس 100 گریونا اوکراین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 گریونا اوکراین (جفت بانکی)
اسکناس 100 گریونا اوکراین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 گریونا 1995 اوکراین (تک بانکی)
اسکناس 2 گریونا 1995 اوکراین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 گریونا 1995 اوکراین (جفت بانکی)
اسکناس 2 گریونا 1995 اوکراین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 گریونا اوکراین
اسکناس 2 گریونا اوکراین (تک بانکی)

15,000 تومان  6,000 تومان

   
اسکناس 2 گریونا اوکراین
اسکناس 2 گریونا اوکراین (جفت بانکی)

30,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 5 گریونا اوکراین (تک بانکی)
اسکناس 5 گریونا اوکراین (تک بانکی)

18,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 5 گریونا اوکراین (جفت بانکی)
اسکناس 5 گریونا اوکراین (جفت بانکی)

36,000 تومان  24,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...