ایسلند

نام کشور: ایسلند
پایتخت: ریکیاویک
واحد پول: کرون ایسلند
معنی نام کشور: سرزمین یخ

نشان ملی:

 
اسکناس  10 کرون ایسلند
اسکناس 10 کرون ایسلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  10 کرون ایسلند (جفت بانکی)
اسکناس 10 کرون ایسلند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  50 کرون ایسلند
اسکناس 50 کرون ایسلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  50 کرون ایسلند (جفت بانکی)
اسکناس 50 کرون ایسلند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس  100 کرون ایسلند
اسکناس 100 کرون ایسلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  100 کرون ایسلند (جفت بانکی)
اسکناس 100 کرون ایسلند (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...