ترنس نیسترا

 
اسکناس 1 روبل 2007 ترنس نیسترا
اسکناس 1 روبل 2007 ترنس نیسترا (تک بانکی)

15,000 تومان  9,000 تومان

   
اسکناس 1 روبل 2007 ترنس نیسترا
اسکناس 1 روبل 2007 ترنس نیسترا (جفت بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 10 روبل ترنس نیسترا
اسکناس 10 روبل ترنس نیسترا (تک بانکی)

15,000 تومان  7,000 تومان

   
اسکناس 10 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)
اسکناس 10 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 روبل 2007 ترنس نیسترا
اسکناس 5 روبل 2007 ترنس نیسترا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 روبل 2007 ترنس نیسترا
اسکناس 5 روبل 2007 ترنس نیسترا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا
اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)
اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 روبل ترنس نیسترا
اسکناس 500 روبل ترنس نیسترا (تک بانکی)

38,000 تومان  19,000 تومان

   
اسکناس 500 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)
اسکناس 500 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)

76,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5000 روبل ترنس نیسترا
اسکناس 5000 روبل ترنس نیسترا (تک بانکی)

35,000 تومان  24,000 تومان

   
اسکناس 5000 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)
اسکناس 5000 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...