ترکیه

 
اسکناس 1 لیر ترکیه
اسکناس 1 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 10 لیر ترکیه
اسکناس 10 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 100 لیر ترکیه
اسکناس 100 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 1000000 لیر ترکیه
اسکناس 1000000 لیر ترکیه

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 لیر ترکیه
اسکناس 5 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 500000 لیر ترکیه
اسکناس 500000 لیر ترکیه

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...