ترکیه

 
اسکناس 1 لیر ترکیه (تک بانکی)
اسکناس 1 لیر ترکیه (تک بانکی)

30,000 تومان  18,000 تومان

   
اسکناس 1 لیر ترکیه (جفت بانکی)
اسکناس 1 لیر ترکیه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 لیر ترکیه (تک بانکی)
اسکناس 10 لیر ترکیه (تک بانکی)

75,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 10 لیر ترکیه (جفت بانکی)
اسکناس 10 لیر ترکیه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 لیر ترکیه
اسکناس 100 لیر ترکیه (تک بانکی)

30,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 100 لیر ترکیه
اسکناس 100 لیر ترکیه (جفت بانکی)

60,000 تومان  40,000 تومان

   
اسکناس 1000000 لیر ترکیه (تک بانکی)
اسکناس 1000000 لیر ترکیه (تک بانکی)

40,000 تومان

   
اسکناس 1000000 لیر ترکیه (جفت بانکی)
اسکناس 1000000 لیر ترکیه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 لیر ترکیه (تک بانکی)
اسکناس 5 لیر ترکیه (تک بانکی)

45,000 تومان  25,000 تومان

   
اسکناس 5 لیر ترکیه (جفت بانکی)
اسکناس 5 لیر ترکیه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500000 لیر ترکیه (تک بانکی)
اسکناس 500000 لیر ترکیه (تک بانکی)

38,000 تومان  30,000 تومان

   
اسکناس 500000 لیر ترکیه (جفت بانکی)
اسکناس 500000 لیر ترکیه (جفت بانکی)

76,000 تومان  60,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...